nosrat-logo

ایستاده بر افق

معرفی نحوه فرماندهی و سبک مدیریتی شهید سلیمانی را می‌توان از منظرهای مختلف دنبال کرد. از قبیل: وظایف عمومی مدیریت (برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، بسیج منابع، هماهنگی و نظارت)، مدیریت سرمایه انسانی (تامین، گزینش، آموزش و تربیت، ارزشیابی عملکرد و حفظ و نگهداشت منابع انسانی)، سبک‌های مدیریتی(تفویضی، مشارکتی، مشاوره‌ای و دستوری و نیز سبک‌های مختلفی که مرسوم است و در کتب مدیریتی از آنها سخن به میان آمده)، مدیریت بحران و… . در کنار آن، می‌توان از منظری دیگر، شیوه رفتاری این شهید عزیز را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. معمولا شیوه رفتاری، در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این مجموعه تمرکز ما بر بخش رفتاری است و می‌طلبد که محققان و نویسندگان دیگر نیز در زمینه معرفی سبک و شیوه مدیریتی او قلم‌فرسایی کنند.

معرفی نحوه فرماندهی و سبک مدیریتی شهید سلیمانی را می‌توان از منظرهای مختلف دنبال کرد. از قبیل: وظایف عمومی مدیریت (برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، بسیج منابع، هماهنگی و نظارت)، مدیریت سرمایه انسانی (تامین، گزینش، آموزش و تربیت، ارزشیابی عملکرد و حفظ و نگهداشت منابع انسانی)، سبک‌های مدیریتی(تفویضی، مشارکتی، مشاوره‌ای و دستوری و نیز سبک‌های مختلفی که مرسوم است و در کتب مدیریتی از آنها سخن به میان آمده)، مدیریت بحران و… . در کنار آن، می‌توان از منظری دیگر، شیوه رفتاری این شهید عزیز را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. معمولا شیوه رفتاری، در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این مجموعه تمرکز ما بر بخش رفتاری است و می‌طلبد که محققان و نویسندگان دیگر نیز در زمینه معرفی سبک و شیوه مدیریتی او قلم‌فرسایی کنند.

موضوع

عمومی( بزرگسال )

نویسنده

محمد رضا سلطانی

ناشر

قدر ولایت

تعداد صفحات

264