nosrat-logo

تبعات رای ندادن

تبعات رای ندادن
ادعای پنتاگون در خصوص ردیابی ژنرال سلیمانی
چه شد که آمریکا جرأت کرد نقشه ترور سردار سلیمانی را اجرا کند؟

مدت زمان

01:12

کیفیت

خوب