nosrat-logo

خنده های رفیق

کتابی که پیش روی شماست، یک رمان است. در اثنای نگارش این کتاب، بی ‌اغراق، قلم خودش پیش می‌ رفت و زندگی حاج ‌قاسم را با خاطرات دیگر رزمندگان در هم می ‌تنید.
در معرکه این در هم تنیدن، جز فوران عشق دیده نشد. رزمندگان، این عاشق‌ پیشه‌ گان عصر امام خمینی که رحمت خدا بر او باد، میان خاک‌ ها و زیر باران تیر و ترکش و بمب و خمپاره، چیزی جز عشق را نمی‌ جستند. حقیقتا هم جز عشق نمی‌ تواند سر بر دار بیافریند. با عشق بود که جوانان این سرزمین مقدس توانستند شاعرانه ‌ترین جنگ قرن را بسرایند. آشتی دادن دو متضاد، یعنی عشق و جنگ، هنر این مردمان بود.
این کتاب، توانِ موری در برابر سلیمان است و نیز نَمی از دریای زندگی پرثمر حاج ‌قاسم و خاطرات به یادگار مانده از رزمندگان و همرزمانش که هشت سال نه، بلکه چهل سال در کنار هم عاشقانه زیستند تا از ماندگارترین انقلاب عصر دفاع کنند. دفاعی که ظهورِ دامنه ‌اش کشیده شد تا امروز و در عرصه جهانی مقاومتِ مدافعان حریم و حرم تبلور یافت.
اگر نبود آن عشق خدایی، هرگز چنین حماسه دنباله ‌داری آفریده نمی ‌شد.

کتابی که پیش روی شماست، یک رمان است. در اثنای نگارش این کتاب، بی ‌اغراق، قلم خودش پیش می‌ رفت و زندگی حاج ‌قاسم را با خاطرات دیگر رزمندگان در هم می ‌تنید.
در معرکه این در هم تنیدن، جز فوران عشق دیده نشد. رزمندگان، این عاشق‌ پیشه‌ گان عصر امام خمینی که رحمت خدا بر او باد، میان خاک‌ ها و زیر باران تیر و ترکش و بمب و خمپاره، چیزی جز عشق را نمی‌ جستند. حقیقتا هم جز عشق نمی‌ تواند سر بر دار بیافریند. با عشق بود که جوانان این سرزمین مقدس توانستند شاعرانه ‌ترین جنگ قرن را بسرایند. آشتی دادن دو متضاد، یعنی عشق و جنگ، هنر این مردمان بود.
این کتاب، توانِ موری در برابر سلیمان است و نیز نَمی از دریای زندگی پرثمر حاج ‌قاسم و خاطرات به یادگار مانده از رزمندگان و همرزمانش که هشت سال نه، بلکه چهل سال در کنار هم عاشقانه زیستند تا از ماندگارترین انقلاب عصر دفاع کنند. دفاعی که ظهورِ دامنه ‌اش کشیده شد تا امروز و در عرصه جهانی مقاومتِ مدافعان حریم و حرم تبلور یافت.
اگر نبود آن عشق خدایی، هرگز چنین حماسه دنباله ‌داری آفریده نمی ‌شد.

موضوع

عمومی( بزرگسال )

نویسنده

زهره علی عسگری

ناشر

موسسه فرهنگی هنری جنات فکه

تعداد صفحات

238