nosrat-logo

سرباز مکتب

کتاب سرباز مکتب نوشته سید حسن رضا نقوی درمــورد شــخصیتی اســت کــه مــردم فلســطین او را “شــهید قــدس”، مــردم لبنان او را”شــهید مقاومــت”، مردم عراق و ســوریه او را “سالار شهدای مدافعین حرم”، مردم پاکســــتان او را “بنیانگـذار جبهــۀ مقاومــت”، مــــردم افغانســتان او را “قهرمــان تاریخی”و مــردم ایران او را “سردار آسمانی”و “سردار دل‌ها”مینامند.
امریکایی‌ها ایشان را “فردی که آیندۀ خاورمیانه را شــکل می‌دهد و دشــمن شایســته”، اســرائیلی‌ها ایشــان را “فــرد هوشــمند نظــام سیاســی ایران”، انگلیســــی‌ها ایشـــان را “فــرد قدرتمنــد که هیچ چیــز ی نمیتوانــد او را از پا دربیــاورد”، آلمانی‌ها ایشان را متفکر نظامــی و استراتژیســت تــاپ”، فرانســوی‌ها ایشــا‌ن را “ژنــــرال بیســــایه” روســی‌ها ایشــان را با نام “شکارچی شــکارچیان”یاد می‌کنند.

کتاب سرباز مکتب نوشته سید حسن رضا نقوی درمــورد شــخصیتی اســت کــه مــردم فلســطین او را “شــهید قــدس”، مــردم لبنان او را”شــهید مقاومــت”، مردم عراق و ســوریه او را “سالار شهدای مدافعین حرم”، مردم پاکســــتان او را “بنیانگـذار جبهــۀ مقاومــت”، مــــردم افغانســتان او را “قهرمــان تاریخی”و مــردم ایران او را “سردار آسمانی”و “سردار دل‌ها”مینامند.
امریکایی‌ها ایشان را “فردی که آیندۀ خاورمیانه را شــکل می‌دهد و دشــمن شایســته”، اســرائیلی‌ها ایشــان را “فــرد هوشــمند نظــام سیاســی ایران”، انگلیســــی‌ها ایشـــان را “فــرد قدرتمنــد که هیچ چیــز ی نمیتوانــد او را از پا دربیــاورد”، آلمانی‌ها ایشان را متفکر نظامــی و استراتژیســت تــاپ”، فرانســوی‌ها ایشــا‌ن را “ژنــــرال بیســــایه” روســی‌ها ایشــان را با نام “شکارچی شــکارچیان”یاد می‌کنند.

موضوع

عمومی( بزرگسال )

نویسنده

سید حسن رضا نقوی

ناشر

صاد

تعداد صفحات

372