nosrat-logo

سلیمانی ها

این کتاب، خاطرات و روایت ‌های مردمی درباره شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را در سه فصل «قهرمان خانه ما؛ اثر شهادت در فضای تربیتی و قهرمان ‌سازی در خانواده»، «ملت قهرمان؛ اثر شهادت بر تصمیمات و اقدامات مردم جامعه‌ ایران» و «سردار امت؛ اثر شهادت بر مردم دیگر کشورها و بارتاب آن در فضای بین‌ الملل» روایت کرده است.

در بخشی از مقدمه کتاب «سلیمانی ‌ها» چنین می‌ خوانیم:

«کتاب پیشِ رو افزون بر بیان خاطرات در غم فراق حاج قاسم و یارانش، روایتی است از عزم ‌ها و تحول‌ ها که کمترین اثر ثبت و ضبط آنها، کمک به تاریخ برای به یاد سپردن آن رویداد بزرگ است؛ اما کاربرد اصلی‌ اش، در استخراج روش‌ ها و تکنیک ‌های فرهنگی و تربیتی جوشیده از میان زندگی مردم است. رفتن به سراغ تجارب مردمی، کشف و استخراج این روش ‌ها و تکنیک‌ ها، مداقه کردن در آنها و تشخیص سره از ناسره، غنی ‌سازی و بازگویی آنها باعث می‌ شود این جریان مبارک کوثر شود.

همچنین، ثبت این بازتاب ‌های اجتماعی، به خوبی حاج قاسم را در آینه ادراک مردمی روایت می‌ کند و خود مانع تحریف روایت حاج قاسم در طول زمان می ‌شود. در ذهن مردم، حاج قاسم با مبارزه و مجاهده و قیام مستمر، با همراهی با ولایت، با اخلاص، با سازش نکردن با فساد، با سازش نکردن با آمریکا، با ساده ‌زیستی، با تدبیر در رأی، با نشست و برخاست با مستضعفان و محرومان، با خدمت بی‌ منت و بدون تکبر، نقش بسته است و نمی ‌توان به سهل ‌اندیشی و سازشکاری و ریاست ‌طلبی مصادره‌ اش کرد.»

این کتاب، خاطرات و روایت ‌های مردمی درباره شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را در سه فصل «قهرمان خانه ما؛ اثر شهادت در فضای تربیتی و قهرمان ‌سازی در خانواده»، «ملت قهرمان؛ اثر شهادت بر تصمیمات و اقدامات مردم جامعه‌ ایران» و «سردار امت؛ اثر شهادت بر مردم دیگر کشورها و بارتاب آن در فضای بین‌ الملل» روایت کرده است.

در بخشی از مقدمه کتاب «سلیمانی ‌ها» چنین می‌ خوانیم:

«کتاب پیشِ رو افزون بر بیان خاطرات در غم فراق حاج قاسم و یارانش، روایتی است از عزم ‌ها و تحول‌ ها که کمترین اثر ثبت و ضبط آنها، کمک به تاریخ برای به یاد سپردن آن رویداد بزرگ است؛ اما کاربرد اصلی‌ اش، در استخراج روش‌ ها و تکنیک ‌های فرهنگی و تربیتی جوشیده از میان زندگی مردم است. رفتن به سراغ تجارب مردمی، کشف و استخراج این روش ‌ها و تکنیک‌ ها، مداقه کردن در آنها و تشخیص سره از ناسره، غنی ‌سازی و بازگویی آنها باعث می‌ شود این جریان مبارک کوثر شود.

همچنین، ثبت این بازتاب ‌های اجتماعی، به خوبی حاج قاسم را در آینه ادراک مردمی روایت می‌ کند و خود مانع تحریف روایت حاج قاسم در طول زمان می ‌شود. در ذهن مردم، حاج قاسم با مبارزه و مجاهده و قیام مستمر، با همراهی با ولایت، با اخلاص، با سازش نکردن با فساد، با سازش نکردن با آمریکا، با ساده ‌زیستی، با تدبیر در رأی، با نشست و برخاست با مستضعفان و محرومان، با خدمت بی‌ منت و بدون تکبر، نقش بسته است و نمی ‌توان به سهل ‌اندیشی و سازشکاری و ریاست ‌طلبی مصادره‌ اش کرد.»

موضوع

عمومی( بزرگسال )

ناشر

راه یار

تعداد صفحات

200