معنویت اجتماعی در مکتب سلیمانی

زندگی سردار شهید سلیمانی نقطه عطفی در سلوک حماسی ـ‌ انقلابی و عرفان اجتماعی ـ تمدنی در دوره نوین است. او باب جدید در ساحتِ سلوک و عالمِ عرفان عملی گشود و معنویتِ متعالیه توحیدی، عبودی، حبی،ولائی و فرهنگ‌ساز، تحول‌زا و تمدن‌پرداز مبتنی بر عنصر مقاومت درونی و برونی را در عمل و عینیت اجتماعی به جامعه اسلامی و انسانی معاصر هدیه کرد. حیات و ممات سلیمانی نشان داد که سلوک و سیاست، معنویات و اجتماعیات، درون‌گرائیِ برون نگرانه، خلسه و عرصه، خلوت و جلوت، عرفان و حماسه نه تنها مانع هالجمع نیستند، بلکه قابلیت جمع سالم دارند و زندگی مجاهدانه معنوی سردار سلیمانی اُسوه حسنه‌ای در این خصوص است.

زندگی سردار شهید سلیمانی نقطه عطفی در سلوک حماسی ـ‌ انقلابی و عرفان اجتماعی ـ تمدنی در دوره نوین است. او باب جدید در ساحتِ سلوک و عالمِ عرفان عملی گشود و معنویتِ متعالیه توحیدی، عبودی، حبی،ولائی و فرهنگ‌ساز، تحول‌زا و تمدن‌پرداز مبتنی بر عنصر مقاومت درونی و برونی را در عمل و عینیت اجتماعی به جامعه اسلامی و انسانی معاصر هدیه کرد. حیات و ممات سلیمانی نشان داد که سلوک و سیاست، معنویات و اجتماعیات، درون‌گرائیِ برون نگرانه، خلسه و عرصه، خلوت و جلوت، عرفان و حماسه نه تنها مانع هالجمع نیستند، بلکه قابلیت جمع سالم دارند و زندگی مجاهدانه معنوی سردار سلیمانی اُسوه حسنه‌ای در این خصوص است.

موضوع

عمومی( بزرگسال )

نویسنده

محمد جواد رودگر

ناشر

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تعداد صفحات

244