nosrat-logo

پایه های پیشرفت

در این سنین، جورى تصمیم بگیرید و جورى عمل کنید که بتوانید سرچشمه‌هاى استعداد را در درون خودتان به جوشش در بیاورید.

در این سنین، جورى تصمیم بگیرید و جورى عمل کنید که بتوانید سرچشمه‌هاى استعداد را در درون خودتان به جوشش در بیاورید.

زمان

02:20

تولید کننده

سایت KHAMENEI.IR

کیفیت

خوب