پوستر یادمان گمبوعه

موضوع

پوستر راهیان نور

لایه باز

دارد