nosrat-logo

یک کف دست آسمان

ظهر روز آخر غصه می خوردم که امسال به روایت در کاروان ها گذشت و رفتن به تفحص روزی مان نشد. عصر آن چوپان آمده بود تا برویم و آن شهیدی که در دشت یافته بود را از زیر رمل ها بیرون بیآوریم.
کاروان های راهیان نور عنوان سومی را به همراهان سفرهای زیارتی اضافه کرد: آخوند، مداح، راوی.

راوی کسی بود که مسیرهای پیچاپیچ استان های غرب و جنوب را می شناخت، خطوط و خاک ریزها و ارتفاعات را با نقشه تطبیق می داد، تاریخ و جغرافیای جنگ را بلد بود و گاه حتا جای آخوند و آش پز و مداح و مدیر کاروان کار می کرد. مهم ترین خاصیت یک راوی اما خاطره گفتن بود؛ روایت کردن آدم ها و مناطق و اتفاقات جنگ.
و کتاب یک کف دست آسمان یک روایت دیگر از جنگ نیست؛ روایت روایت جنگ است؛ خاطرات یک راوی؛ یادمانده هایی از روایت سال های جنگ در کاروان های راهیان نور.

ظهر روز آخر غصه می خوردم که امسال به روایت در کاروان ها گذشت و رفتن به تفحص روزی مان نشد. عصر آن چوپان آمده بود تا برویم و آن شهیدی که در دشت یافته بود را از زیر رمل ها بیرون بیآوریم.
کاروان های راهیان نور عنوان سومی را به همراهان سفرهای زیارتی اضافه کرد: آخوند، مداح، راوی.

راوی کسی بود که مسیرهای پیچاپیچ استان های غرب و جنوب را می شناخت، خطوط و خاک ریزها و ارتفاعات را با نقشه تطبیق می داد، تاریخ و جغرافیای جنگ را بلد بود و گاه حتا جای آخوند و آش پز و مداح و مدیر کاروان کار می کرد. مهم ترین خاصیت یک راوی اما خاطره گفتن بود؛ روایت کردن آدم ها و مناطق و اتفاقات جنگ.
و کتاب یک کف دست آسمان یک روایت دیگر از جنگ نیست؛ روایت روایت جنگ است؛ خاطرات یک راوی؛ یادمانده هایی از روایت سال های جنگ در کاروان های راهیان نور.

نویسنده

محمدمهدی فاطمی صدر

تعداد صفحات

84

ناشر

_

تاریخ بروزرسانی قیمت

1401/08/09