nosrat-logo

مرد میدان

حاج قاسم سلیمانی آنچنان شهیدانه زیسته بود و همواره عطر شهادت داشت که همه می دانستیم این مرد بزرگ، در این دنیا نمی گنجد و روحش بی قرار از قفس پریدن است.
اما شاید کمتر کسی گمان می کرد خبر شهادت او چنین قیام و قیامتی در ایران و جهان دراندازد.
با شنیدن آن خبر سهمگین، در دل های حق طلب و آزاده هر کجای این کره خاکی غوغایی شد. غوغایی که بدیهی بود شاعران را به سرودن برانگیزد.
از همان نخستین لحظات انتشار خبر شهادت این بزرگ قهرمان تاریخ، بسیاری از شاعران نسل های مختلف حال خود را با سرودن ابراز کردند.
شعرهایی سروده شد که در کنار سوگ و مرثیه در از دست دادن شخصیتی بی نظیر، به ابعاد مختلف زندگی او می پرداخت و بخصوص رنگ حماسی و خونخواهانه نیز به خود می گرفت.

صدها شعر از اصناف گونه گون شاعران ایران و جهان در این مدت سروده شده است. گردآوری گزیده ای خواندنی و نسبتا جامع از این آثار ارزشمند، ضرورتی بود که زمینه تالیف این کتاب شد.

در کتاب حاضر که حاصل جستجو و رصد بهترین سروده ها برای این شهید سرافراز است، تلاش شده بهترین و موثرترین شعرها انتخاب شوند.

حاج قاسم سلیمانی آنچنان شهیدانه زیسته بود و همواره عطر شهادت داشت که همه می دانستیم این مرد بزرگ، در این دنیا نمی گنجد و روحش بی قرار از قفس پریدن است.
اما شاید کمتر کسی گمان می کرد خبر شهادت او چنین قیام و قیامتی در ایران و جهان دراندازد.
با شنیدن آن خبر سهمگین، در دل های حق طلب و آزاده هر کجای این کره خاکی غوغایی شد. غوغایی که بدیهی بود شاعران را به سرودن برانگیزد.
از همان نخستین لحظات انتشار خبر شهادت این بزرگ قهرمان تاریخ، بسیاری از شاعران نسل های مختلف حال خود را با سرودن ابراز کردند.
شعرهایی سروده شد که در کنار سوگ و مرثیه در از دست دادن شخصیتی بی نظیر، به ابعاد مختلف زندگی او می پرداخت و بخصوص رنگ حماسی و خونخواهانه نیز به خود می گرفت.

صدها شعر از اصناف گونه گون شاعران ایران و جهان در این مدت سروده شده است. گردآوری گزیده ای خواندنی و نسبتا جامع از این آثار ارزشمند، ضرورتی بود که زمینه تالیف این کتاب شد.

در کتاب حاضر که حاصل جستجو و رصد بهترین سروده ها برای این شهید سرافراز است، تلاش شده بهترین و موثرترین شعرها انتخاب شوند.

موضوع

عمومی( بزرگسال )

نویسنده

میلاد عرفان پور

ناشر

مکتب حاج قاسم

تعداد صفحات

272